วิธีการบันทึก รูปแบบ รายงานและแนวทางวิธีการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และการจัดทำฎีกาเบิก

Visitors: 467,578